جوایز
جوایز نفیس مسابقه
رتبه اول: 100 میلیون تومان و در صورت تمایل عقد قرارداد نظارت و مشاوره بر اجرا
رتبه دوم: 75 میلیون تومان
رتبه سوم : 50 میلیون تومان
توضیح اینکه بعد از ارسال آثار مالکیت فیزیکی  آنها به هر لحاظ متعلق به برگزار کننده می باشد و قابل عودت نیست و هرگونه اقدام به نشر از آثار نفرات اول تا سوم  فقط با اجاره کتبی برگزار کننده امکان پذیر است .